سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران

 کانال تلگرام
 

جهت عضویت در کانال تلگرام روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/MadreseNasr

 تقویم روز
 بخش مطالب فوری

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401

 

دانش آموزان گرامی جهت دریافت اطلاعات کلاس های آفلاین سال گذشته لطفا روی تصویر زیر کلیک نمایید

ردیفنام نام خانوادگی  سال فارغ التحصیلی از مدرسه  درکدام شعبه مجموعه نصر تحصیل نموده؟  آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی در دانشگاهدانشگاه محل تحصیل و کشور
1مسعودسردارخانی عیدگاهی1369نصر1مهندسیعمرانآزاد - ایران
2حامدصداقت طینت راد1369نصر1مدرک ویژهکامپیوترمایکروسافت
3مهدیصنوبری قرایی1369نصر1کارشناسی ارشدحقوق آزاد - ایران
4بهناممصطفایی1369نصر1کارشناسیحسابداریآزاد - ایران
5عماداحتشام راد1370نصر1کارشناسی  
6کامیاراقلیمی1370نصر1کارشناسی ارشد  
7کامبیزامینی خراسانی1370نصر1کارشناسی  
8مبینایمانیان1370نصر1کارشناسی  
9مرتضیپورمهدی1370نصر1دکتریپزشکی 
10مهدیپولادین1370نصر1مهندسیصنایعآزاد کرج
11علیرضاشرکت رضوی1370نصر1کارشناسی ارشدمدیریتتهران - ایران
12محمدرضاصاحبکار1370نصر3 و نصر1مهندسیکامپبوترآزاد - ایران
13محمدجوادعدالتی اسماعیل زاده1370نصر1کارشناسی  
14کوروشقژمانی1370نصر1مهندسیشیمی نفت 
15سیدحسنکاظمی1370نصر1کارشناسی  
16مسعودکاغذگران1370نصر1کارشناسی  
17مسعودمهدی زاده1370نصر1کارشناسی  
18مجیدنخ فروش1370نصر1کارشناسی  
19مجیداتحادیان1371نصر1کارشناسی  
20علیرضااردکانی نژآد1371نصر1کارشناسی  
21پرویزباغبان نیکو1371نصر1کارشناسی  
22علیبیات مختاری1371نصر1کارشناسی  
23کامبیزپیش قدم1371نصر1مهندسیمکانیکامام حسین
24امیر کیوانترشیزی1371نصر1کارشناسی  
25نیماحاذقی1371نصر1دکتری  
26امیرسروقدی1371نصر1دکتریدامپزشکیآزاد گرمسار
27شهریارسعادت مند1371نصر1کارشناسی  
28رضاصادقیان1371نصر1کارشناسی  
29علیرضاصیرفی1371نصر1کارشناسی  
30محمدضابطیان حسینی1371نصر1کارشناسی  
31سعید کرباس فروش1371نصر1کارشناسیکامپیوترازاد گرگان
32امیرحسینمحرابی1371نصر1کارشناسی  
33مزدانوبری1371نصر1کارشناسی ارشدمعماریازاد کرمان
34بهزاداعتضادی1372نصر1کارشناسی  
35سیدمحمدافخمی1372نصر1مهندسیبرق 
36محمدبیابانی راد1372نصر1کارشناسی  
37محمدبیانی راد1372نصر1کارشناسی ارشدعمرانآزاد - ایران
38مجتبیپورمحقق1372نصر1کارشناسی ارشد  
39پژمانترابی اف چنگی1372نصر1کارشناسی  
40محمدامیرتعمیریان1372نصر1کاردانیبرقآزاد - ایران
41مهدیحسن زاده1372نصر1کارشناسیعلوم دامیآزاد کاشمر
42نویدرمضانیان1372نصر1کارشناسی ارشد  
43خلیلژیانی اضغرزاده1372نصر1کارشناسی  
44محمدعلیغلامی1372نصر1کارشناسی  
45علیکاردان1372نصر1مهندسیبرقیزد
46کامرانکافی1372نصر1مهندسیصنایع غذاییآزاد  - ایران
47مسعودکامکار1372نصر1کاردانی  
48امیرهوشنگکاهانی1372نصر1کارشناسی  
49حامدمقدس1372نصر1کارشناسی  
50پژمانمیرشاهی1372نصر1کارشناسیزیست شناسی 
51احساننبوی1372نصر1دکتریدندانپزشکی 
52مهدینجاتی1372نصر1کارشناسی  
53مجیدنشاطی1372نصر1کارشناسی  
54مصطفیوجدان دار1372نصر1کارشناسی  
55علیاسمائیلی شاندیز1373نصر1کارشناسی  
56علیرضااعتزاد1373نصر1کارشناسی  
57اکبرحسین نژآد1373نصر1کاردانی  
58احمدحسینی نیا1373نصر1مهندسیمکانیک 
59علیرضادائمی نژاد1373نصر1کارشناسی  
60پیمان صادقی قندهاری1373نصر1کارشناسی  
61محمدرضافاطمی1373نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
62فرهادفرازمند1373نصر1مهندسیعمرانازاد زاهدان
63سیدعلیکدخدازاده1373نصر1کارشناسی  
64علیرضامعاون شهیدی1373نصر1کارشناسی  
65حسیننوری1373نصر1کارشناسی  
66محمداسمائیل پور1374نصر1مهندسیمکانیک 
67امیرعباسحسن زاده1374نصر1دکتری  
68محمدرضاخرمزادگان1374نصر1کارشناسی  
69سعید راستی1374نصر1کارشناسی  
70حسینسپیدنام1374نصر1کارشناسیکامپیوتراموزش عالی سجاد
71حسام  سلیمانی مطلق1374نصر1کارشناسی  
72علیرضاصابرمجتهدی1374نصر1مهندسیکشاورزیفردوسی
73کیوانصدری1374نصر1دکتریداروسازی 
74رامینعرفانی1374نصر1کاردانیبرقازاد کرمانی
75مجتبیعسگری1374نصر1کارشناسیکامپیوتر 
76سروشفرشچیان1374نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
77محسنفروزان گهر1374نصر1کارشناسی ارشد  
78سیدرضاکامل طباخ1374نصر1کارشناسی  
79محمدمتوسلیان1374نصر1کارشناسی ارشدمعماریازاد مشهد
80مسعودمحاجر1374نصر1کارشناسی ارشدمعماریازاد مشهد
81مهرداد مختار زاده1374نصر1کارشناسی  
82هومنمطلبی1374نصر1دکتریپزشکی 
83هومنمقدادیان1374نصر1کارشناسی ارشد  
84مسعودمهاجر1374نصر1کارشناسی ارشدمعماریازاد مشهد
85محمودنعیمی1374نصر1مهندسی عمرانغ خیام - ایران
86امیرحسینهاشم زاده1374نصر1کارشناسی ارشدمعماریازاد کرمان
87شهمیراحمدی نژاد1375نصر1کارشناسی  
88کامیاراخوان رضایت1375نصر1کارشناسی  
89امیر عباسازادواری1375نصر1کارشناسی  
90ارشاسحقی1375نصر1کارشناسی  
91شهاب رضابشارت1375نصر1مهندسیبرقفردوسی
92علیثقفی1375نصر1کارشناسی ارشد  
93علیرضاجلالی1375نصر1مهندسیمکانیک 
94اشکانچایچی1375نصر1دکتریدامپزشکی 
95امیررضایی دقیق1375نصر1کارشناسی  
96حمیدروحبخش1375نصر1کارشناسی  
97سهیلسرشکی1375نصر1کارشناسی  
98سهیلسمیعی  1375نصر1کارشناسی  
99علیضیاءالحق1375نصر1دکتریپزشکی 
100ارشقاضی1375نصر1دکتریپزشکی 
101نویدمختاری1375نصر1دکتری  
102علیمقیمی1375نصر1کارشناسی  
103سیداحمدموسوی ترشیزی1375نصر1دکتری  
104صالحمیرمرتضوی1375نصر1کارشناسی  
105علیوحدتی حسنی1375نصر1مهندسیبرقازاد گناباد
106حجتحسین نیا1375نصر1دکتریدامپزشکیآزاد-ایران
107بابکاحمدی شریف اباد1376نصر3کارشناسی ارشدزمین شناسیآزاد - ایران
108فرشاداصفهانی زاده1376نصر1کارشناسی ارشدمعماریآزاد  - ایران
109مجتبیخوشدست1376نصر1مهندسیبرقازاد گناباد
110سیدمهدیدخانچی1376نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
111علیرضاذهبی1376نصر1کارشناسی ارشد  زیست شناسیشیراز- ایران
112عباسسعیدی1376نصر1کارشناسیمدیریت صنعتیمدیریت صنعتی
113صفاصفاری1376نصر1مهندسیبرقازاد بیرجند
114رضاصمدی1376نصر1دکتری‍‍پزشکیفردوسی - ایران
115سیامکطاهری1376نصر1مهندسیبرقازاد بیرجند
116محسنعزتی1376نصر1کارشناسی ارشدمعماریازاد مشهد
117امینغفوریان مختاری1376نصر1دکتریدامپزشکیازاد مشهد
118علیفنائی1376نصر1دکتریدامپزشکیگرمسار
119علیفنائی نوکار1376نصر1دکتریدامپزشکیگرمسار-ایران
120رضاگوهریان1376نصر1مهندسیالکترونیکازاد بجنورد
121محمودمحبی1376نصر1دکتریپزشکیعلوم پزشکی
122مسعودمصطفوی1376نصر1دکتریپزشکیازاد گرمسار
123مسعودنامجو1376نصر1دکتریپزشکیفردوسی - ایران
124سلماننظری1376نصر1مهندسیشیمیازاد قوچان
125احساننیک روح1376نصر1دکتریدندانپزشکیعلوم پزشکی
126محمد حسنیوسفی1376نصر1کارشناسیمدیریت مالیآزاد - ایران
127نیماآزرم نژاد1376نصر1مهندسیصنایعآزاد-شیراز
128مهرانابوالفضلی طوسی1377نصر1مهندسیعمرانازاد زاهدان
129مهدیاکبری حاجی آبادی1377نصر1کاردانیحقوقفردوسی - ایران
130علیرضاامید تبریزی1377نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
131هادی امینی توماجی1377نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
132حمیدرضاایتی1377نصر1مهندسیعمرانازاد کاشمر
133امیرحسینبشاش1377نصر1دکتریپزشکیازاد مشهد
134بهنامبهزادفر1377نصر1مهندسیشیمیازاد قوچان
135سیدمحمودپارسا حسینی1377نصر1مهندسیبرقازاد بجنورد
136سهیلتازه دل1377نصر1مهندسیعمرانازاد شاهرود
137امیدجاودان1377نصر1دکتریپزشکیازاد مشهد
138حسینحلایر1377نصر1دکتریپزشکیازاد مشهد
139محمدحسینخاکسار1377نصر1مهندسیبرقازاد بیرجند
140امیرحسینرزم ارا1377نصر1مهندسیبرقازاد بجنورد
141حمیدرضارضایی صدر ابادی1377نصر1مهندسیالکترونیکازاد بجنورد
142حسام الدینروستای خیر ابادی1377نصر1مهندسیکشاورزیازاد گناباد
143مرتضیسوادکوهی سرخی1377نصر1مهندسیکشاورزیتبریز
144نیماکلالی1377نصر1مهندسی تکنولوزی نساجییزد- ایران
145صادقندین1377نصر1مهندسیبرقازاد گناباد
146محمدسعادتی1378نصر1کارشناسی ارشدمکانیکفردوسی - ایران
147محمدفرشچی1378نصر1کارشناسی ارشدروانشناسی بالینیتربت جام- ایران
148پیمان ابوالفضلی طوسی1379نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
149جواداکرمی1379نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
150هادیامینی1379نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
151حامدانصاری محسنی1379نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
152علیرضااوری1379نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
153ابراهیمباقری ترشیز1379نصر1مهندسیعمرانازاد کاشمر
154علیبخشایشی1379نصر1دکتریفیزیکآزاد - ایران
155وهاببشارت 1379نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
156علیرضاتقوی1379نصر1کاردانیالکترونیکازاد بجنورد
157امینجاجرمی1379نصر1دکتریبرقفردوسی - ایران
158سعیدجاجرمی1379نصر1مهندسیشیمیازاد مشهد
159مجتبیجلیلی1379نصر1مهندسیبرقازاد گناباد
160کمالجلیلی قربانی1379نصر1مهندسیشیمیازاد قوچان
161جعفرچاوشان1379نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
162مجتبیحاجی مومنیان1379نصر1مهندسیشیمیازاد قوچان
163پژمانحسن پور1379نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
164امیرهادیحسینیان  1379نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
165جوادحقانی قرائی1379نصر1کارشناسیریاضیازاد مشهد
166امیرحکیوی1379نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
167احسانخوش بزم1379نصر1مهندسیپلیمرصنعتی اصفهان - ایران
168سلمانخوش قامت1379نصر1کاردانیکامپیوتراموزش عالی سجاد
169ایماندرانی1379نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
170مجیددوست حسینی1379نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
171محمدرضارحیمی شورین1379نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
172مهدیرضایی اردانی1379نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
173محمدرواقی1379نصر1دکتریپزشکیازاد مشهد
174بنیامینزبیدی1379نصر1کارشناسیابیاریازاد تربت حیدریه
175بابکسلیمی1379نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
176محمدشهریاری1379نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
177رضاصدیقی1379نصر1کارشناسیبهداشتازاد سبزوار
178کاظمصفائی دلوئی1379نصر1مهندسیعمرانازاد بیرجند
179صالحصمیمی1379نصر1مهندسیکشاورزیازاد بجنورد
180سامانعلیزاده بایگی1379نصر1دکتریپزشکیازاد مشهد
181ساسانعلیزاده بایگی1379نصر1دکتریپزشکیازاد مشهد
182هوشنگعمرانی1379نصر1کارشناسیریاضیازاد مشهد
183محمدغدیرزاده طوسی1379نصر1مهندسیعمرانازاد زاهدان
184امیرصمدقدس1379نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
185رسولکرجی یزدی1379نصر1مهندسیکشاورزیازاد مشهد
186مرتضی گریوانی1379نصر1مهندسیبرقازاد بجنورد
187محمدمحمدی نیک پور1379نصر1مهندسی برق مخابراتستاری- ایران
188صادقمظلوم1379نصر1کارشناسیریاضیازاد مشهد
189صادقمظلوم1379نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
190مصطفیمکارم1379نصر1کارشناسی ارشدمتالورژیفردوسی - ایران
191هادینیرومند1379نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
192وحیدوحدتی زاده1379نصر1کارشناسی ارشدعمرانباهنر-کرمان
193محمدامینابریشمی1380نصر1کاردانیپرورش گاو و گاومیشجهادکشاورزی
194رضااسکندرزاده1380نصر1مهندسیشیمیازاد قوچان
195ايماناطميناني1380نصر1مهندسیعمرانفردوسی - ایران
196امیراقازاده1380نصر1مهندسیعلوم دامازاد کاشمر
197علیامیدوار تهرانی1380نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
198مهدیامیرخادمی1380نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
199علی اکبرامینی1380نصر1کارشناسیزیست شناسیازاد مشهد
200جلالامینیان1380نصر1مهندسیعمرانآزاد - ایران
201محمد ایماناوجانی1380نصر1کاردانینقشه برداریازاد میبد
202سیدناصرباشی ازغدی1380نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
203محمدامینباقری1380نصر1مهندسیمکانیکازادمشهد
204مهدیبشارتی1380نصر1کارشناسیزیست شناسیازاد مشهد
205رضابنی اردلان1380نصر1کارشناسی ارشدعمرانwestern sydney uni-sydney
206محسنپروری1380نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
207حسن پهلوانلو بجنوردی1380نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
208محمدرضاجاویدی1380نصر1مهندسیبرقازاد بیرجند
209امیرحسینجوادشکیان1380نصر1کارشناسیریاضیازاد مشهد
210بابکجورابچیان1380نصر1دکتریدامپزشکیازاد گرمسار
211علی رضاحبشی زاده1380نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
212محسنحریری1380نصر1مهندسیشهرسازیازاد مشهد
213سیداحسانحسینی1380نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
214حسینرافت نیا1380نصر1کارشناسیزبان و ادبیاتازاد مشهد
215یحییرفوگران1380نصر1مهندسیکامپیوترآزاد - ایران
216فرهادزینل زاده قوچانی1380نصر1دکتریدندانپزشکیآزاد - ایران
217جوادسراوانی1380نصر1مهندسیصنایعازاد ایلام
218محمدمهدیشاطرزاده1380نصر1دکتریداروسازیعلوم پزشکی مشهد
219علیرضاشعبانزاده1380نصر1مهندسیمکانیکآزاد - ایران
220محمدامیرشکوهی فرد1380نصر1مهندسیبرقازاد بجنورد
221حسینصاحب جمعی1380نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
222برادرعلیصمیمی1380نصر1کارشناسیدامپزشکیازاد بجنورد
223مهدیطبسیان1380نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
224محمدعلیطلوع1380نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
225فریدالدینعطار1380نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
226امیرعنبرانی1380نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
227احسانقاسمی1380نصر1مهندسیعمرانازاد کاشمر
228رئوفقطب الدین1380نصر1کاردانیگیاه شناسیجهادکشاورزی
229سعیدکاشفی1380نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
230سیدجمالکاظمی1380نصر1کارشناسیحسابداریازاد نیشابور
231محمدرضاکباری1380نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
232علیگیاهی1380نصر1مهندسیبرقازاد بجنورد
233پ‍‍یاملطیفی1380نصر1مهندسیکشاورزیبوعلی سینا - ایران
234امیرحسینمتین راد1380نصر1مهندسیکشاورزیازاد مشهد
235حسينمحموديان1380نصر1مهندسیمعماريآزاد - ایران
236رضامختارزاده1380نصر1کارشناسیزیست شناسیازاد مشهد
237احسانمعصوم زاده1380نصر1مهندسیعمرانآزاد  - ایران
238محمدمهدیمویدی1380نصر1کارشناسیعلوم ریاضیازاد مشهد
239محمدحسینناطق1380نصر1مهندسیمهندسی موادوزارت علوم
240علیرضانجاران طوسی1380نصر1کارشناسیعلوم ریاضیازاد مشهد
241علینجفیان1380نصر1کاردانیعمرانازاد قاینات
242مهدیندیمی1380نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
243علینصرتی1380نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
244کورشنعمتی1380نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
245ناصرولی نژاد1380نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
246مهدیهادی زاده 1380نصر1مهندسیمکانیکسیستان بلوچستان
247امیرحسینهروی1380نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
248رضایزدانی1380نصر1مهندسیعلوم  دامیازاد کاشمر
249ارشیعقوبی1380نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
250فرهادعسکری زاده1380نصر1کارشناسی ارشدمدیریتآزاد-نیشابور
 مصطفی میرصدرایی1380نصر1کارشناسیحسابداریآزاد - ایران
33هدایتاخباری1381نصر1مهندسیبرقازاد بیرجند
34هانیاخباری1381نصر1مهندسیکشاورزیازاد مشهد
38جواداخوان گلابی1381نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
63سید هاشماسلامی1381نصر1کارشناسی ارشدمعماریآزاد - ایران
92مهدیاکبریان1381نصر1مهندسیکشاورزیازاد مشهد
98احسانالهی1381نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
143حامدباقری1381نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
147مسعودبانژاد جنتی1381نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
148حسینبحر ابادی1381نصر1مهندسیعمرانازاد کاشمر
156شهاب  بذری1381نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
204مسعودپروری1381نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
208عطاپورباقری1381نصر1مهندسی عمرانآزاد - ایران
241امیرمعینتقوی1381نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
243علیتقی پور 1381نصر1مهندسیبرقازاد بجنورد
246علیرضاتکاوندی1381نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
252علیتوانا1381نصر1کارشناسیزمین شناسیازاد مشهد
261سیامکتیموری1381نصر1مهندسیبرقازاد مشهد
270علیرضا جاودانی فر1381نصر1مهندسیبرقازاد بجنورد
290امیرجمشیدی 1381نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
298امیرجوارشکیان1381نصر1مهندسیبرقازاد بجنورد
344محمدحسینی نیا1381نصر1دکتریپزشکیازاد مشهد
364محمدجوادخادم الشریعه1381نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
466محمدزنجانی1381نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
480مصطفیسبحانی تیا1381نصر1مهندسی کامپیوترآزاد - ایران
506فرشادسمعی نژاد1381نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
510فرشادسمیعی منش1381نصر1مهندسیمعماریازاد مشهد
518امیرحسینسیدی1381نصر1مهندسیبرقازاد بیرجند
528امیرشاهی 1381نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
537کسریشریفیان1381نصر1مهندسیشهرسازیازاد مشهد
561مجید صاحبکار راد1381نصر1مهندسیشیمیازاد قوچان
567امیر صادقی1381نصر1کارشناسیفیزیکازاد مشهد
572محمد جوادصانع1381نصر1مهندسیشیمیازاد مشهد
609دانیالطلاساز فیروزی1381نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
649نبیعظیمی1381نصر1کارشناسیزمین شناسیازاد مشهد
655سیدحسنعلوی1381نصر1مهندسیعمرانازاد بجنورد
656البرزعلیپورطالشی1381نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
661محمدرضاعلیشاهی طوسی1381نصر1کاردانیعمراناموزشی و پژوهشی خراسان
684حمیدغلامزاده پهلوان1381نصر1کاردانیمکانیکازاد بیرجند
702میلادفرجی1381نصر1مهندسی عمرانفردوسی - ایران
703میلادفرجی1381نصر1مهندسیعمرانفردوسی
707پویافرزنده فر1381نصر1مهندسیعمرانازاد کاشمر
716امیرفروندی1381نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
717فرنودفروهر1381نصر1دکتریپزشکیازاد مشهد
733حسینقاسمی1381نصر1مهندسی مکانیک آزاد - ایران
737مقدادقاسمی1381نصر1کاردانیصنایعازاد قوچان
743مصطفیقالیشویان1381نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
774سلمانکاشفی وحدتی1381نصر1مهندسیمکانیکازاد مشهد
814کاظم کمیلی نژاد1381نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
815حسینکنافستانی1381نصر1مهندسیعمرانازاد مشهد
821ایمانکیوانی عبدی1381نصر1کارشناسیکامپیوترازاد مشهد
833محمدگنجی1381نصر1کاردانیساختمانازاد کاشمر
839سیدحسین علیلایق1381نصر1کارشناسیزیست شناسیازاد مشهد
845جوادمالک1381نصر1مهندسیشیمیپیام نور
883امیرحسینمدیرخازنی1381نصر1مهندسیبرقازاد گناباد
887امیررضامزدگیر1381نصر1کارشناسیزمین شناسیازاد مشهد
892م